Firma Corab realizuje następujące projekty:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą.”

Cele projektu: Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu).
Efekty projektu: Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 615 kW w 2018 roku w miejscowości Bartoszyce. Wyprodukowanie 633 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2019 roku o 220,17 ton/rok. 

Wartość projektu: 3 583 130,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 674 071,49 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych”

Wartość projektu: 259.822,74 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 171.081,66 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Corab Sp. z o.o.”

Wartość projektu: 3.249.420,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.497.328,82 zł


AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE CORAB

dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RWPM.01 .03.05-28-0022118 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego  na  lata  2014-2020;  Oś  priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w    tym    również    poprzez    inkubatory    przedsiębiorczości;    Działanie:  RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.05. Usługi dla MŚP Umowa numer: RWPM.01.03.05-28-0022/18-00
 

Termin, sposób i miejsce składania ofert

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym  terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 22.07.2019, do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest  kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Energetab, które odbędą się w Bielsku-Białej 17-19.09.2019.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Piotr Korzeniewski, corab@corab.com.pl

PLIKI DO POBRANIA:

Załączniki 1, 2, 3, 4, 6  Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

Pytania i odpowiedzi Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Pobierz pdf

 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE CORAB-ELECTRONIC 1/2019

na „Budowę 2 elektrowni fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwo Corab-Electronic w miejscowości Susz” o łącznej mocy 1,9998 MW. Firma CORAB ELECTRONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, 10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 12/20, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Budowę 2 elektrowni fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwo Corab-Electronic w miejscowości Susz", realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZURSKO-WARMIŃSKIEGO na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00; Działanie: RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzana i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Numer wniosku WND-RPWM.04.01.00-28-0090/18.

Termin, sposób i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 11:00, w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu (kopercie), na adres ul. Michała Kajki 4 10-547 Olsztyn z dopiskiem: „OFERTA na budowę 2 elektrowni fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwo Corab-Electronic w miejscowości Susz” lub dostarczyć osobiście na adres – Olsztyn ul. Michała Kajki 4 - Sekretariat.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwo Corab-Electronic w miejscowości Susz, o łącznej mocy 1,9998 MW, opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena (K1) 50 %, Parametry jakościowe (K2) 50 % Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - K1- to 50 pkt (waga 50%).. Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. 7.2. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Parametry jakościowe” to 50 pkt. (waga kryterium - 50%). Kryterium to zastosowano w celu wybrania oferty charakteryzującej się najlepszymi parametrami jakościowymi i bezpieczeństwem eksploatacji. W ramach tego kryterium oferta będzie mogła uzyskać łącznie maksimum 50 pkt.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Henryk Biały Nr telefonu 501 503 120

PLIKI DO POBRANIA:

Załączniki 1, 2, 3 Pobierz pdf

Załączniki 4 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:

Nieroztrzygnięte - brak ofert. 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19-01-2019 dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RWPM.01 .03.05-28-0022/18; nr umowy RPWM.01.03.05-28-0022/18-00 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.05. Usługi dla MŚP Wniosek zarejestrowany pod numerem: RWPM.01 .03.05-28-0022/18. Nr umowy RPWM.01.03.05-28-0022/18-00

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019, w tym:

  • Wykonanie zabudowy stoiska
  • Zakup powierzchni wystawowej, zapewnienie mediów
  • Zapewnienie spedycji materiałów
  • Zapewnienie noclegów i wyżywienia
  • Druk materiałów reklamowych
  • Ubezpieczenie
  • Transport

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 30.01.2019 , do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 30.01.2019 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Osoby do kontaktu: Piotr Korzeniewski tel. 539 962 432, p.korzeniewski@corab.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE i Załączniki 1, 2, 3, 4, 6 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Pobierz pdf

 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2018 dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RWPM.01 .03.05-28-0022118 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.05. Usługi dla MŚP Wniosek zarejestrowany pod numerem: RWPM.01 .03.05-28-0022118.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Enex/Enex Nowa Energia, które odbędą się w Kielcach 27-28.02.2019, w tym: 

  • Wykonanie zabudowy stoiska
  • Zakup powierzchni wystawowej
  • zapewnienie mediów
  • Zapewnienie spedycji materiałów
  • Zapewnienie noclegów i wyżywienia
  • Druk materiałów reklamowych

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 4.01.2019 , do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 04.01.2019 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: corab@corab.com.pl.

Osoby do kontaktu: Piotr Korzeniewski tel. 539 962 432, p.korzeniewski@corab.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE i Załączniki 1, 2, 3, 4, 6 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Pobierz pdf


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.