Projekty EU

Firma Corab realizuje następujące projekty:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą.”

Cele projektu: Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu).
Efekty projektu: Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 615 kW w 2018 roku w miejscowości Bartoszyce. Wyprodukowanie 633 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2019 roku o 220,17 ton/rok. 

Wartość projektu: 3 583 130,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 674 071,49 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych”

Wartość projektu: 259.822,74 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 171.081,66 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Corab Sp. z o.o.”

Wartość projektu: 3.249.420,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.497.328,82 zł


AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19-01-2019 dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RWPM.01 .03.05-28-0022/18; nr umowy RPWM.01.03.05-28-0022/18-00 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.05. Usługi dla MŚP Wniosek zarejestrowany pod numerem: RWPM.01 .03.05-28-0022/18. Nr umowy RPWM.01.03.05-28-0022/18-00

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019, w tym:

 • Wykonanie zabudowy stoiska
 • Zakup powierzchni wystawowej, zapewnienie mediów
 • Zapewnienie spedycji materiałów
 • Zapewnienie noclegów i wyżywienia
 • Druk materiałów reklamowych
 • Ubezpieczenie
 • Transport

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 30.01.2019 , do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 30.01.2019 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Osoby do kontaktu: Piotr Korzeniewski tel. 539 962 432, p.korzeniewski@corab.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE i Załączniki 1, 2, 3, 4, 6 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Pobierz pdf

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2018 dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RWPM.01 .03.05-28-0022118 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.05. Usługi dla MŚP Wniosek zarejestrowany pod numerem: RWPM.01 .03.05-28-0022118.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Enex/Enex Nowa Energia, które odbędą się w Kielcach 27-28.02.2019, w tym: 

 • Wykonanie zabudowy stoiska
 • Zakup powierzchni wystawowej
 • zapewnienie mediów
 • Zapewnienie spedycji materiałów
 • Zapewnienie noclegów i wyżywienia
 • Druk materiałów reklamowych

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 4.01.2019 , do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 04.01.2019 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: corab@corab.com.pl.

Osoby do kontaktu: Piotr Korzeniewski tel. 539 962 432, p.korzeniewski@corab.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE i Załączniki 1, 2, 3, 4, 6 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Pobierz pdf


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.