Programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą.”

Cele projektu: Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu).
Efekty projektu: Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 615 kW w 2018 roku w miejscowości Bartoszyce. Wyprodukowanie 633 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2019 roku o 220,17 ton/rok. 

Wartość projektu: 3 583 130,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 674 071,49 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy CORAB

Cele projektu: Wzrost konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: wejście na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 284485,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 115621,37 zł

 

 

Zaproszenie ofertowe

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w Bartoszycach, w gminie Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwie warmińsko-mazurskim.

Zamawiający - CORAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-547), ul. Michała Kajki 4 - zaprasza do złożenia oferty na:

  1. opracowanie dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz
  2. wykonanie sieciowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,615 MW w miejscowości Bartoszyce, wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wymaganych badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór”. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, między innymi, spełniają poniższe warunki udziału:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
  • dysponują 6 osobami o określonych kwalifikacjach, legitymujące się określonymi dokumentami;
  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w określonej wysokości.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o dwa kryteria:

  1. „cena” – 70%
  2. „parametry jakościowe” – 30% 

Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 złotych Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymagań i oczekiwanej zawartości ofert, w tym zwłaszcza wymaganych dokumentów, wymagań dotyczących wniesienia wadium oraz kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej zawiera załącznik „ZAPYTANIE OFERTOWE”.

Oferty w formie pisemnej należy kierować na adres: CORAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10-547 OLSZTYN, ul. Michała Kajki 4 Sekretariat lub złożyć osobiście, w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r., do godziny 15:00. Z uwagi na żądanie określonych dokumentów nie jest możliwe elektroniczne składanie ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@remove-this.corab.com.pl.

Osoby do kontaktu:

Załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14 grudnia 2017 r. po poprawieniu omyłki pisarskiej (plik PDF) Pobierz pdf Pobierz Word

Załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14 grudnia 2017 r. (plik PDF)  Pobierz 

Załącznik - Pytanie 1 Pobierz pdf Pobierz word

Zestawienie zbiorcze ofert - Pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Pobierz pdf


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.