[Translate to EN:] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2018

[Translate to EN:] ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2018 dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RWPM.01 .03.05-28-0022118 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.05. Usługi dla MŚP Wniosek zarejestrowany pod numerem: RWPM.01 .03.05-28-0022118.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Enex/Enex Nowa Energia, które odbędą się w Kielcach 27-28.02.2019, w tym: 

  • Wykonanie zabudowy stoiska
  • Zakup powierzchni wystawowej
  • zapewnienie mediów
  • Zapewnienie spedycji materiałów
  • Zapewnienie noclegów i wyżywienia
  • Druk materiałów reklamowych

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 4.01.2019 , do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 04.01.2019 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: corab@corab.com.pl.

Osoby do kontaktu: Piotr Korzeniewski tel. 539 962 432, p.korzeniewski@corab.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE i Załączniki 1, 2, 3, 4, 6 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

 


Our website uses cookies to deliver services and in accordance with the Privacy Policy. You can specify the storage conditions or access to cookies in your browser.